?>

ท่า Standing Overhead Military Barbell Shoulder Press

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ หัวไหล่ (Shoulder) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs)

standing-overhead-military-barbell-shoulder-press
ท่า Standing Overhead Military Barbell Shoulder Press

วีดีโอสาธิตท่า Standing Overhead Military Barbell Shoulder Press

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Standing Overhead Military Barbell Shoulder Press และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Standing Overhead Military Barbell Shoulder Press

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ หัวไหล่ (Shoulder) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หัวไหล่ (Shoulder)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)