?>

ท่า Incline Dumbbell Bench Chest Press

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ Chest (หน้าอก) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ Abs (ท้อง) , Shoulder (หัวไหล่) และ Triceps (หลังแขน)

incline-dumbbell-bench-chest-press
ท่า Incline Dumbbell Bench Chest Press

วีดีโอสาธิตท่า Incline Dumbbell Bench Chest Press

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Incline Dumbbell Bench Chest Press และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Incline Dumbbell Bench Chest Press

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ Chest (หน้าอก) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ Abs (ท้อง) , Shoulder (หัวไหล่) และ Triceps (หลังแขน)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หน้าอก (Chest)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • หัวไหล่ (Shoulder)
  • หลังแขน (Triceps)