?>

ท่า Leg Pull In Knee ups

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ท้อง (Abs) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ หลังส่วนล่าง (Lower Back)

leg-pull-in-knee-ups
ท่า Leg Pull In Knee ups

วีดีโอสาธิตท่า Leg Pull In Knee ups

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Leg Pull In Knee ups และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Leg Pull In Knee ups

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ท้อง (Abs) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ หลังส่วนล่าง (Lower Back)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ท้อง (Abs)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • หลังส่วนล่าง (Lower Back)