?>

ท่า Seated Dual or Front Raises

กล้ามเนื้มัดหลักของท่านี้จะเป็นการเน้นในส่วนของ กล้ามเนื้อ Shoulder (หัวไหล่) โดยเฉพาะ

seated-dual-or-front-raises
ท่า Seated Dual or Front Raises

วีดีโอสาธิตท่า Seated Dual or Front Raises

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Seated Dual or Front Raises และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Seated Dual or Front Raises

กล้ามเนื้มัดหลักของท่านี้จะเป็นการเน้นในส่วนของ กล้ามเนื้อ Shoulder (หัวไหล่) โดยเฉพาะ

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หัวไหล่ (Shoulder)