?>

ท่า Standing Dumbbell Calf Raises

เทคนิคการออกกำลังกาย ในท่านี้ กล้ามเนื้อที่ใช้ ในการออกกำลังกาย  จะเป็นกล้ามเนื้อในส่วนของ Calves (น่อง) 

standing-dumbbell-calf-raises
ท่า Standing Dumbbell Calf Raises

วีดีโอสาธิตท่า Standing Dumbbell Calf Raises

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Standing Dumbbell Calf Raises และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Standing Dumbbell Calf Raises

เทคนิคการออกกำลังกาย ในท่านี้ กล้ามเนื้อที่ใช้ ในการออกกำลังกาย  จะเป็นกล้ามเนื้อในส่วนของ Calves (น่อง) 

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • น่อง (Calf)