?>

ท่า Standing Dumbbell Overhead Shoulder Press

เทคนิคการออกกำลังกาย ในท่านี้ กล้ามเนื้อที่ใช้ ในการออกแรง จะเป็นกล้ามเนื้อ ในส่วนของ Shoulder (หัวไหล่) ซึ่งเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรองที่จะได้ คือ Abs (ท้อง) Neck & Upper Traps (คอ และ บ่า) และ Triceps (หลังแขน)

standing-dumbbell-overhead-shoulder-press
ท่า Standing Dumbbell Overhead Shoulder Press

วีดีโอสาธิตท่า Standing Dumbbell Overhead Shoulder Press

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Standing Dumbbell Overhead Shoulder Press และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Standing Dumbbell Overhead Shoulder Press

เทคนิคการออกกำลังกาย ในท่านี้ กล้ามเนื้อที่ใช้ ในการออกแรง จะเป็นกล้ามเนื้อ ในส่วนของ Shoulder (หัวไหล่) ซึ่งเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรองที่จะได้ คือ Abs (ท้อง) Neck & Upper Traps (คอ และ บ่า) และ Triceps (หลังแขน)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หัวไหล่ (Shoulder)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • คอ และ บ่า (Neck & Upper Traps)
  • หลังแขน (Triceps)